FURNIZARE DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR

  Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor, referitoare la: 

- date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
- date referitoare la domiciliile şi reşedinţele avute;
- date referitoare la codul numeric personal atribuit.

  în situaţia în care o persoană fizică solicită transmiterea datelor sale cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, împreună cu împuternicirea avocaţială în original, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărei date sunt solicitate.

  Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor este reglementată de OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Hotărârea Guvernului nr.113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

  Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal, ale altor persoane decât solicitantul, se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.
  Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane juridice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

  Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine:

 

- Serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G.nr.84/2001);

- Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, exclusiv pentru cererile formulate de persoanele juridice (art.14 alin.1 lit.e) din O.G.84/2001).

   Taxa pentru furnizarea datelor este diferenţiată in funcţie de volumul acestora, astfel: 
- conform dispoziţiilor Hotărării Guvernului nr.113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor, coroborate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, pentru soluţionarea unor cereri punctuale/volum redus, taxele pentru furnizarea datelor sunt, în prezent, de 1 leu/persoană şi se achită în contul serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor care înregistrează cererile; în conformitate cu prevederile Legii nr.117/1999 privind taxa extrajudiciară de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare cerere fiind timbrată cu un timbru fiscal în valoare de 5 lei.

  - pentru cererile la care se solicită un volum mare de date ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei/oră exploatare sistem informatic central sau 6,5 lei/oră exploatare sistem informatic teritorial; potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din OUG nr.97/2005, furnizarea datelor se va asigura prin încheierea unui protocol care va conţine, în mod obligatoriu, destinaţia datelor, volumul şi structura acestora, suportul pe care se livrează şi măsurile de protecţie şi securitate a datelor prevăzute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obligă să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia si confidenţialitatea acestora. 

   Potrivit prevederilor art.10 alin. (6) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atributiilor legale, de către :

- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

- casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

-Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

-instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;

-alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.