ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE

Conform art. 14 din O.U.G. 97/2005: în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, persoana fizică în cauza ori reprezentantul său legal trebuie să solicite serviciului de evidenţa persoanelor eliberarea cărţii de identitate.

Documente necesare:
    - cererea pentru eliberarea actului de identitate va fi semnată atât de către minor, cât şi de părintele sau reprezentantul legal al acestuia;
    - certificat de naştere (original şi copie) - copil;
    - actul de identitate al părintelui, al tutorelui sau al reprezentantului legal al acestuia (original şi copie) şi certificatul de căsătorie;
    - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
    - declaraţia de primire în spatiu în cazul în care părinţii nu sunt titularii dreptului de proprietate asupra locuinţei;
    - pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului;
    - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
    - timbru fiscal de 5 lei;
    - fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă:
    - în cazul în care părinţii au domicilii diferite, aceştia vor da declaraţie cu privire la adresa unde minorul are domiciliul stabil;
    - în cazul în care părinţii sunt divortaţi, se prezintă şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă cui a fost încredinţat minorul;
    - în cazul încredinţării minorului unui reprezentant legal, acesta trebuie sa prezinte hotărârea de încredinţare tutelară (original şi copie) eliberată de autoritatea tutelară de la locul de domiciliu;
    - dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul "cerere pentru eliberarea actului de identitate" -descarcă formularul